Οργάνωση και δραστηριότητες

Ο σκοπός της Premia Properties, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

Να μετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό


Να ανεγείρει κάθε είδους οικοδομές για λογαριασμό της, ή με το σύστημα της αντιπαροχής ή για λογαριασμό τρίτων και να τις μεταπωλεί ή να τις εκμεταλλεύεται


Να αποκτά, να εκποιεί, να εκμισθώνει, να μισθώνει, να ανοικοδομεί και να ανακατασκευάζει ακίνητα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συμμετέχοντας και σε Δημοσίους ή Ιδιωτικούς πλειστηριασμούς,


Να αναθέτει την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών σε τρίτους,


Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και διαχειριστή ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων