Με μια ματιά

Διαπραγμάτευση: Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αριθμός Μετοχών: 87.127.162 Κοινές ονομαστικές μετοχές

Ονομαστική Αξία Μετοχής:
0,50 €

Σύμβολα Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΠΡΕΜΙΑ

Bloomberg: PREMIA:GA

Reuters: PREMr.AT

Κωδικός ISIN: GRS497003012

Κωδικός CFI: ESVUFR