Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (καλούμενος εφεξής «Κώδικας») όπου αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για εισηγμένες (Μάρτιος 2011).

Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/esed-hellenic-cgc

Αναφορικά με τις ειδικές Πρακτικές του Κώδικα που ταυτίζονται με τη Νομοθεσία η οποία έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί (βλ. Ν. 3693/2008), η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εφαρμόζει, για τις οποίες θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό μέσω ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων στο δικτυακό τόπο http://www.premia.gr/etairikes-anakoinoseis/

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η PREMIA Α.Ε. συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με ελάχιστες αποκλίσεις σε σχέση με τις γενικές ή ειδικές αρχές που προβλέπονται για τις εισηγμένες εταιρείες και οι εν λόγω αποκλίσεις οφείλονται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της Εταιρείας και οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

  • Το Δ.Σ. αποτελείται από 6 μέλη , (3) εκτελεστικά μέλη και (3) μη εκτελεστικά τα δύο εκ των οποίων ανεξάρτητα. Βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.11.2020 αποφασίστηκε τροποποίηση της παρ.1 άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού μελών Δ.Σ. από (7) σε (15) μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ανεξάρτητων και μη ανεξάρτητων μελών του καθώς επίσης και μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου ως επαρκές. Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη έχουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία, ώστε είναι σε θέση να παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις.
  • Δεν προβλέπονται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, λόγω αφενός του μεγέθους και του αντικειμένου της εταιρείας, καθώς και των γνώσεων και της εμπειρίας των μελών της που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της.
  • Η εταιρεία δεν έχει εναρμονιστεί με την ειδική πρακτική που προβλέπει μέγιστη 4ετή θητεία των μελών του Δ.Σ., καθώς το άρθρο 19 παρ.2 του καταστατικού της προβλέπει εξαετή θητεία των μελών του Δ.Σ.
  • Δεν έχει καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του.
  • Δεν υφίσταται πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης για τα μέλη του Δ.Σ., δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του Δ.Σ., πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον, κατά την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η επαγγελματική πορεία και η σχετικότητα αυτής με το πεδίο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, καθώς και το επίπεδο επιχειρηματικών, νομικών και οικονομικών γνώσεων που διαθέτουν.
  • Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ., και των επιτροπών του επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θεωρείται αναγκαία με βάση την οργανωτική δομή της εταιρείας.

Οι προαναφερθείσες πρακτικές της Εταιρείας αποτελούν το πλαίσιο και τα μέτρα που έχει λάβει η Εταιρεία προς ελαχιστοποίηση των όποιων πρόσθετων κινδύνων θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της μη συμμόρφωσης με την Ειδική Πρακτική Α.1.2. α του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.