Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

08.04.2022Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2021
14.04.2022Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2021
23.05.2022Δημοσίευση Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων Α΄ Τριμήνου 2022
24.06.2022Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
15.09.2022Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Εξαμήνου 2022
16.11.2022Δημοσίευση Συνοπτικών Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2022
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.