Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ανώνυμη εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν i) στη Δημόσια προσφορά των νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 02.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 25.05.2020 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας καθώς και ii) στην εισαγωγή των νέων μετοχών στην «Κατηγορία Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών και έχουν συνταχθεί  σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17.06.2020, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Το Ενημερωτικό Δελτίο, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 18.06.2020 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.premia.gr/index.php/el/ependytikes-sxeseis/enimerotika-deltia), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας.

Η διανοµή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία ορισμένων κρατών. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόµενο αυτής δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Εποµένως, το Ενηµερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδος ούτε αποτελεί προέκταση της Δηµόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος όπου µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενηµερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδροµηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν, από τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδος ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις κινητές αξίες, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.


Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος, πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίηση ευθύνης, που παρατίθεται ανωτέρω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τα δικαιώµατά µου και συµφωνώ να δεσµεύοµαι από αυτή. Συµφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωµα να προχωρήσω και να µελετήσω το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας.