Ο σκοπός της Premia Properties, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:

Να μετέχει

σε άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό

Να ανεγείρει

κάθε είδους οικοδομές για λογαριασμό της, ή με το σύστημα της αντιπαροχής ή για λογαριασμό τρίτων και να τις μεταπωλεί ή να τις εκμεταλλεύεται

Να αποκτά

να εκποιεί, να εκμισθώνει, να μισθώνει, να ανοικοδομεί και να ανακατασκευάζειακίνητα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συμμετέχοντας και σε Δημοσίους ή Ιδιωτικούς πλειστηριασμούς

Να αναθέτει

την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών σε τρίτους

Να παρέχει

υπηρεσίες συμβούλου και διαχειριστή ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων